Riktlinjer för uppförande av bod

SÄDESKORNETS

samfällighetsförening

RIKTLINJER FÖR UPPFÖRANDE AV BOD

Uppförande av bod på egen tomt inom Sädeskornets samfällighet

 

Revidering av tidigare styrelsebeslut gällande bodar på egen tomt från 1989-06-21.

 

Alla medlemmar i samfälligheten har rätt att uppföra en bygglovsbefriad bod för extra förvaring (ej boende) på sin tomt, gäller även de som bor i K-märkta fastigheter. Bygglovslagen har dock ett krav på 4,5 meter till intilliggande granne. Kringliggande grannar måste ge sitt medgivande vid placering närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Detta tillstånd ska ges skriftligen innan byggnationen startar, se bifogad mall. Nytillkomna grannar kan inte upphäva tidigare ägares godkännande av bod hos grannarna. I de fall då oenighet uppstår, hänvisar vi till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

 

Följande kriterier ska följas

 

- Boden får ha max 15 m² i golvyta.

- Bodens taknockshöjd får inte överstiga 3,0 meter.

- Bodens tak bör bestå av svart takpapp alternativt korrugerad plåt.

- Boden ska helst byggas i trä med liggande panel, för att stämma överens med övriga redan uppförda bodar i området.

- Boden ska uppföras i marknivå, det underlag som boden vilar på får max vara 10 cm högt ovan markhöjd.

- Boden ska placeras på den egna tomten, gärna så nära tomtgränsen som möjligt, längs med gatan alternativt på baksidan mot skogen/allmänningen.

- Bodens underhåll ska kunna skötas ifrån den egna tomten.

- Boden bör målas i en neutral färg som stämmer överens med huslängan (vit, gul, brun). Samtliga bodar i samma huslänga bör ha samma färg.

 

Kontakta styrelsen om fler frågor finnes.

Copyright © All Rights Reserved